Wednesday, November 13, 2013

Panna Izabela £êcka - kobieta czy lalka? (na podstawie powieoeci Boles"awa Prusa pt. "Lalka")

Panna Izabela £êcka - kobieta czy lalka? (na podstawie powieoeci Bolesawa Prusa pt. Lalka) Panna Izabela nie playfulness >, lalk¹ - jest lalka Heluni Stawskiej. - twierdzi uparcie Bolesaw Prus, autor powieoeci pt. Lalka, mimo ¿e krytyka doszukiwaa siê takich waoenie znaczeñ w tytule utworu. Byæ mo¿e jednak, wbrew temu, co powtarza wielokrotnie surface-to-air missile pisarz, jest odrobinê susznooeci w interpretacji Oewiêtochowskiego. Kim¿e bowiem jest panna Izabela? Famme fatale, romantyczn¹, niedooecignion¹ kochank¹, kokietk¹ czy mo¿e waoenie lalk¹ - kobiet¹ salonow¹, piêkn¹, lecz pust¹? Temu, ¿e bya piêkna - przeczyæ przecie¿ nie mo¿na. Ta moda, zgrabna i oeliczna, bêkitnooka blondynka z ca¹ pewnooeci¹ uto¿samiaa XIX-wieczny thought kobiecej urody, a ju¿ na pewno - wyobra¿enie Wokulskiego o piêknie. Caooeci tailniay starannie dobrane, strojne suknie. Bo przecie¿ w arystokratycznym oerodowisku, z którego pochodzia, trzeba siê byo pokazaæ. Do tego w sumie sprowadzaa siê rola kobiety. Temu te¿ su¿ya edukacja modych panien z dobrych domów, która przygotowaæ je miaa do roli salonowych dam - a w salonach nie wymagano, by kobiety znay siê na matematyce, naukach oecisych ani na ekonomii czy interesach; musiay natomiast znaæ jêzyki obce oraz zasady savuar vivre, potrafiæ uczestniczyæ w konwersacjach towarzyskich - rozmawiaæ o literaturze i sztuce, o naturze (krajobrazach), podró¿ach i zabawach, zachowywaæ siê z wdziêkiem i godnooeci¹.
Ordercustompaper.com is a professional essay writing service at which you can buy essays on any topics and disciplines! All custom essays are written by professional writers!
Tak wiêc panna Izabela nie miaa wprawdzie bladego pojêcia o obliczaniu procentów, nie zdawaa sobie tak do koñca sprawy z sytuacji finansowej jej ! rodziny, nie rozumiaa interesów, które prowadzi jej ojciec, za to biegle posugiwaa siê jêzykiem francuskim i angielskim, w towarzystwie robia wra¿enie kobiety inteligentnej, elokwentnej i obytej, sowem - byszczaa w warszawskich (a zapewne i oewiatowych) salonach. Nic wiêc dziwnego, ¿e podobaa siê mê¿czyznom. Miaa wielu adoratorów, utytuowanych wielbicieli z caej chyba Europy. Sama jednak nie potrafia kochaæ, nie bya zdolna do jakichkolwiek gêbszych uczuæ. Kapryoena, niestaa, rozkochiwaa w... If you want to get a in effect(p) essay, ordinate it on our website: OrderCustomPaper.com

If you want to get a full essay, visit our page: write my paper

No comments:

Post a Comment